Podmienky súťaže Lord Loyd

I. Usporiadateľ a organizátor súťaže:

Usporiadateľ súťaže:
MOKATE Slovakia s.r.o.
so sídlom Štúrova 5/9, 017 01 Považský Bystrica,
IČO: 36 312 525
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, v oddiele Sro, vložka 11981/R (ďalej len „Usporiadateľ“)
(ďalej len „Usporiadateľ“)

Organizátor súťaže:
Socialsharks s.r.o.
so sídlom Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 014 17 070
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 206086 (ďalej len „Organizátor“)
(ďalej len „Organizátor“)

II. Základné informácie:

Tieto pravidlá záväzne upravujú úplné podmienky súťaže Loyd 2021 (ďalej len „Súťaž“), ktorá prebieha na facebookovej stránke Loyd SK: https://www.facebook.com/LOYDSK (ďalej len „FB stránka Loyd SK“) pre používateľov s kontaktnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorú prevádzkuje Usporiadateľ Súťaže. Súťaž súčasne prebieha aj v Českej republike, a to na facebookovej stránck Loyd CZ: https://www.facebook.com/LOYDCZ (ďalej len „Loyd CZ“) (Loyd SK a Loyd CZ spoločne ďalej tiež ako „FB stránky“).

Tieto pravidlá záväzne upravujú úplné podmienky súťaže Loyd 2021 (ďalej len „Súťaž“), ktorá prebieha na facebookovej stránke Loyd SK: https://www.facebook.com/LOYDSK (ďalej len „FB stránka Loyd SK“) pre používateľov s kontaktnou adresou na území Slovenskej republiky, ktorú prevádzkuje Usporiadateľ Súťaže. Súťaž súčasne prebieha aj v Českej republike, a to na facebookovej stránck Loyd CZ: https://www.facebook.com/LOYDCZ (ďalej len „Loyd CZ“) (Loyd SK a Loyd CZ spoločne ďalej tiež ako „FB stránky“).

Tento dokument upravuje pravidlá Súťaže pre súťažiacich s kontaktnou adresou na území Slovenskej republiky. Pravidlá pre českých súťažiacich a časť Súťaže prebiehajúcej na facebookovej stránke Loyd CZ sú v českom jazyku spísané tu.

III. Kto sa môže zúčastniť Súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má doručovaciu adresu v Slovenskej republike a zriadený vlastný aktívny profilový účet na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebook“) a splní tieto podmienky Súťaže (ďalej len „Súťažiaci“).

Súťažiaci musí byť po Dobu trvania Súťaže zaregistrovaným používateľom s aktívnym účtom na Facebooku a spĺňať všetky jeho pravidlá používania. Ak z akéhokoľvek dôvodu zanikne facebookový účet Súťažiaceho, môže Organizátor Súťažiaceho zo Súťaže vyradiť.

Každý Súťažiaci sa môže zúčastniť len jediným facebookovým účtom. Ak použije totožný Súťažiaci viac facebookových účtov pre účasť v Súťaži, budú všetky jeho odpovede zo všetkých takýchto účtov zo Súťaže vyradené. Je zakázané zúčastniť sa Súťaže cez facebookový účet inej osoby, i v takomto prípade budú odpovede Súťažiaceho vyradené.

Organizátor môže podľa svojho uváženia vyradiť zo Súťaže akéhokoľvek Súťažiaceho, ktorý porušuje pravidlá Súťaže alebo pokiaľ je k tomu dôvodné podozrenie. V prípade vyradenia Súťažiaceho zo Súťaže nemá Organizátor povinnosť uviesť dôvody takéhoto rozhodnutia a vylúčenému Súťažiacemu nevzniká voči Organizátorovi ani Usporiadateľovi žiadny právny nárok.

Organizátor môže podľa svojho uváženia vyradiť zo Súťaže akéhokoľvek Súťažiaceho, ktorý porušuje pravidlá Súťaže alebo ak je k tomu dôvodné podozrenie. V prípade vyradenia Súťažiaceho zo Súťaže nemá Organizátor povinnosť uviesť dôvody takéhoto rozhodnutia a vylúčenému Súťažiacemu nevzniká voči Organizátorovi ani Usporiadateľovi žiadny právny nárok.

IV. Ako prebieha Súťaž a jej vyhodnotenie:

Súťaže sa môžu Súťažiaci zúčastniť zakúpením súťažných balení čaju značky Loyd, ktoré v balení obsahujú unikátny súťažný kód (ďalej len „Súťažný kód“).

Súťažné kódy sa nachádzajú v týchto produktoch:
• 3102242 Čučoriedky & černice 20*2g
• 3102241 Maliny & jahody 20*2g
• 3102240 Šípky & jablko 20*2g
• 3102355 Slivky & škorica 20*2g
• 3102848 Lesné plody 20*2g
• 3102964 Brusnice a Maliny 20*2g
• 3103070 Maliny s rakytníkom 20*2g
• 3103071 Čučoriedky s brusnicami 20*2g
• 3103072 Jahody s vanilkou 20*2g
• 3103486 Sladká višňa 20*2g
• 3103488 Osviežujúci pomaranč 20*2,2g
• 3103680 Malina & Citrón 20*2g
• 3103681 Mandarínky & Zázvor 20*2g
• 3103682 Broskyne & Citrón 20*2g
• 3102354 Ananás & hruška 20*2g
ktoré sú dostupné v obchodných reťazcoch Tesco, Terno, Metro, Billa a Kaufland na území SR.

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za nepretržitú dostupnosť produktov so Súťažným kódom v uvedených reťazcoch po celú Dobu konania Súťaže.

V Súťaži je možné získať nasledujúce výhry:
a) v období od 1. 10. 2021 – 30. 1. 2022:
• 600x plechový hrnček Loyd (dodávané Usporiadateľom),
• 60x poukážka na nákup kníh v e-shope Knihy Dobrovský (dodávané Usporiadateľom),
• 20x elektronická čítačka kníh (dodávané Usporiadateľom ),
b) v období od 1. 10. 2021 – 1. 3. 2022:
• 10% zľava na nákup kníh v e-shope Knihy Dobrovský, ktorý obdrží každý Súťažiaci, ktorý zadá Súťažný kód do Messenger Bota podľa postupu nižšie (dodávané Usporiadateľom)
(ďalej len “Výhry” alebo jednotlivo ako “Výhra”). Výhry sú spoločné pro Súťažiacich z Českej a Slovenskej republiky.

Po nákupe Súťažiaci zadá Súťažný kód v Messenger Botovi na FB stránke Loyd SK. Ihneď po zadaní Súťažného kódu sa kód automaticky pridá do zoznamu zadaných Súťažných kódov vedeného Usporiadateľom, z ktorého sa budú náhodne losovať výherci, ktorý Usporiadateľ odmení Výhrou, a to celkom v dvoch kolách konaných dňa 30. 11. 2021 a 30. 1. 2022. Súťažiaci zistí, či sa stal výhercom po každom kole (ďalej len „Výherca“), kedy bude kontaktovaný Messenger Botom FB stránky Loyd SK. Zoznam, z ktorého Usporiadateľ losuje Výhercov, sa po celú Dobu konania Súťaže nemení, je spoločný pre Súťažiacich z Českej republiky a Slovenskej republiky a žrebuje sa tak náhodne žrebovacím zariadením zo všetkých zadaných Súťažných kódov od začiatku Doby konania Súťaže.

Výherci s doručovacou adresou v Slovenskej republike budú musieť kontaktovať Organizátora Súťaže prostredníctvom súkromnej správy na FB stránke Loyd SK, zaslanej zo svojho osobného účtu patriacemu Výhercovi, a to do štrnástich (14) dní od oznámenia Výhry Messenger Botom. Ostatní Súťažiaci nebudú nijak vyrozumení.

K následnému uplatneniu nároku na Výhru musí mať každý Súťažiaci uschovaný účet od nákupu súťažného balenia so Súťažným kódom, ktorý bol výherný. Bez tohto účtu nebude možné odovzdať Výhru Výhercovi. Čitateľne odfotený alebo nascanovaný účet pošle Výherca súkromnou správou FB stránke Loyd SK podľa pokynov Organizátora.

Každý Súťažiaci môže vyhrať viac Výhier.

V prípade neočakávaných komplikácií môže Usporiadateľ nahradiť vyššie uvedené Výhry inými vecnými cenami rovnakej aj nižšej hodnoty. Výherca Súťaže nemá právo žiadať od Organizátora ani Usporiadateľa žiadne finančné ani iné plnenia.

V prípade, že sa ukáže, že Výherca nemá z akéhokoľvek dôvodu nárok na Výhru alebo Výhru odmietne, môžu Organizátor aj Usporiadateľ použiť Výhru na iné účely.

Nárok na Výhru nemožno previesť na iného Súťažiaceho alebo inú osobu.

Súťažiaci si je vedomý, že na účasť v Súťaži ani na Výhru nemá právny nárok, teda ich nemôže právne vymáhať. Výhry nemožno preplatiť v hotovosti ani požadovať výmenu za iný tovar..

Organizátor ani Usporiadateľ nenesú zodpovednosť za to, že sa informácie o získaní Výhry k Výhercovi nedostane, ani za prípadné nedoručenie, stratu alebo poškodenie Výhier.

V. Odovzdanie Výhry:

Výhra v Súťaži bude Výhercovi zaslaná na adresu, ktorú napíše prostredníctvom súkromnej správy FB stránke Loyd SK, a to do tridsiatich (30) dní od zaslania výzvy Organizátora k napísaniu osobných údajov pre potrebu doručenia Výhry. Okrem adresy napíše Výherca Organizátorovi ďalšie nevyhnutné údaje pro odoslanie Výhry (meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo).

V prípade, že si Výherca Výhru neprevezme alebo inak neposkytne súčinnosť v rámci odovzdania Výhry, nemôže odovzdanie Výhry ďalej požadovať a je na Organizátorovi a Usporiadateľovi, či použijú Výhru na iné účely.

VI. Ochrana osobných údajov:

Zapojením do Súťaže súhlasí Súťažiaci so spracovaním osobných údajov Usporiadateľom, ktoré sú potrebné pre účasť v Súťaži, evidencii Súťažiacich, vyhodnotenia Súťaže, komunikácii s Výhercom a odovzdaniu Výhry, tj. predovšetkým e-mailovej adresy, mena a priezviska podľa osobného facebookového účtu Súťažiaceho, prípadne ďalšie údaje, ktoré Súťažiaci napíše Usporiadateľovi. Usporiadateľ je správcom osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a tieto údaje bude spracovávať na dobu nevyhnutne nutnú pre usporiadanie Súťaže a prípadnú kontrolu. Toto spracovanie je odôvodnené článkom 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie. Bez tohto súhlasu sa Súťaže nemožno zúčastniť.

Súťažiaci môže vziať súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedené účely kedykoľvek späť na adrese spracovateľa shark@socialsharks.cz. V prípade jeho vzatia späť však nebude možné vyhodnotiť jeho účasť v Súťaži alebo ho informovať o Výhre.

V prípade, že sa Súťažiaci stane Výhercom, budú jeho osobné údaje (meno, priezvisko a kontaktná adresa, telefónne číslo – len pro kontaktovanie dopravcom), spracovávané na základe oprávneného záujmu po Dobu konania Súťaže a po dobu nevyhnutne nutnú pre doručenie Výhry a ďalej po dobu troch (3) rokov od konca Doby konania Súťaže za účelom evidencie odovzdania Výhry.

Súťažiaci udeľuje pre prípad získania Výhry bezplatné zvolenie s použitím svojho mena, priezviska alebo kombinácie mena a priezviska podľa osobného facebookového účtu v hromadných informačných prostriedkoch, na internete alebo v propagačných materiáloch Usporiadateľa alebo Organizátora, a to po Dobu konania Súťaže a ďalej po dobu troch (3) rokov od konce Doby konania Súťaže.

Do spracovania osobných údajov je zapojený tiež ďalší spracovateľ:
• Organizátor Súťaže,
• prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

• vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť,
• vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu,
• požadovať informácie, aké jeho osobné údaje Usporiadateľ spracúva,
• vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania,
• požadovať výmaz týchto osobných údajov,
• právo vzniesť námietku, ak budú údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu Usporiadateľa,
• na prenositeľnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
• podať sťažnosť na Úrade pro ochranu osobných údajov,
• na účinnú súdnu ochranu, ak má za to, že jeho práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania jeho osobných údajov v rozporu s týmto Nariadením.

VII. Záverečné ustanovenia

Svojou účasťou v Súťaži súhlasí každý Súťažiaci s týmito súťažnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.PokladLoyd.sk/pravidla, a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná či spravovaná Facebookom ani s ním nie je spojená.

Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za funkčnosť Facebooku, FB stránky Loyd SK alebo za technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet.

Organizátor aj Usporiadateľ Súťaže sú oprávnení jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá Súťaže aj v priebehu jej trvania, napr. ju skrátiť, prerušiť, zrušiť, zmeniť predmet Výhry. V prípade zmeny pravidiel Súťaže nahrá Usporiadateľ jej aktuálne znenie na príslušnú webovú stránku, ktorá oznamuje Súťaž.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo sporov týkajúcich sa tejto Súťaže, jej pravidiel či otázok s ňou súvisiacich, sa môžu Súťažiaci obrátiť na e-mailovú adresu: customercare@socialsharks.cz.

V Prahe dňa 1. 10. 2021

Dodatok pravidiel k extra kolu súťaže z 31-01-2022 nájdete tu Poklad Lorda Loyda - Dodatok k pravidlám 31-01-2022.pdf